37 WINKELSLUITING. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Gezien een verzoek van alhier gevestigde drogisten om te bepalen dat de drogisterijen op Donderdag na 13 uur voor het publiek gesloten moeten zijn; Overwegende, dat is gebleken dat het bezwaarlijk i's de drogisterijen op Maandagmorgen gesloten te houden in verband met de drukte in die zaken op dien morgen Overwegende, dat het ter bevordering van de na- leving van de, ingevolge de Werktijdenbesluiten, op de met personeel werkende patroons rustende verplichting hun personeel gedurende een halven werkdag per week vrij te geven, gewenscht is aan het verzoek gevolg te geven Overwegende voorts, dat op één na alle drogisten, waaronder derhalve ook de met personeel werkende pa- troons, het hierboven bedoelde verzoek hebben gedaan; Gelet op artikel 6 van de Winkelsluitingswet 1930, (Stbl. 460 BESLUIT 1. vast te stellen de navolgende verordening: Verordening als bedoeld in artikel 6 der Winkelsluitingswet 1930 (Stbl. 460). Artikel 1. Het is verboden winkels waarin uitsluitend of in hoofdzaak in voorraad zijn waren, welke in drogiste- rijen plegen te worden verkocht, op Donderdag na 13 uur geopend te hebben voor het publiek. Artikel 2. Artikel 1 vindt geen toepassing: a. op den Donderdag eener kalenderweek, waarin

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1