38 WIJZIGING LOONTABELLEN. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Overwegende, dat de geleidelijke uitbreiding van de Algemeene begraafplaats en in verband daarmede van het personeel, noodig voor een behoorlijk onderhoud van die begraafplaats, wijziging hebben gebracht in den aard van de functie van doodgraver, zoodat er thans aanleiding bestaat deze categorie over te brengen van loongroep V naar loongroep VI; A. de loontabel voor de werklieden te wijzigen door in loongroep V te laten vervallen „doodgraver" x)" en in loongroep VI op te nemen „doodgraver B. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 Januari 1943. BESLUIT HEEMSTEDE, 9 September 1942. De Burgemeester voornoemd,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1