40 de onderhandelingen over het maken van een ontwerp van de zuiveringsinrichting voor rioolwater. Genoemde N.V. blijkt bereid haar bij briet van 15 Januari 1941 HE-6679 gedane aanbieding te handhaven tegen het daarbij aangegeven honorarium van f 13300.-. Aangezien deze aanbieding alleszins aanvaardbaar is te achten en het mij bovendien noodzakelijk voorkomt dat reeds nu de plannen voor uitvoering der werken worden ontworpen, dienen de daarvoor benoodigde gelden, waaronder begrepen de noodzakelijke doorOpen- bare Werken te maken kosten, beschikbaar te worden gesteld, hetgeen zal geschieden bij afzonderlijk besluit. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; BESLUIT een bedrag van f 15000.beschikbaar te stellen voor het ontwerpen van de plannen voor de oprichting van een zuiveringsinrichtiug voor rioolwater. HEEMSTEDE, 9 September 1942. De Burgemeester, van Heemstede, De Burgemeester, van Heemstede, HEEMSTEDE, 9 September 1942. De Burgemeester voornoemd, y y&sb

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 3