39 ARBEIDSVOORWAARDEN LUCHTBESCHERMINGSDIENST. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Gezien de circulaire, d.d. 3 September 1942, n°. 19-1057-45, van den Hoofdinspecteur voor de be- scherming van de bevolking tegen luchtaanvallen, in- zake aanvulling van het model der arbeidsovereenkomst voor het personeel van de vaste kern van den lucht- beschermingsdienst BESLUIT I. het arbeidsovereenkomstenbesluit voor het per- soneel van de vaste kern van den luchtbeschermings- dienst, vastgesteld bij besluit van den Raad der ge- meente van 29 Augustus 1941, n°. 48, aan te vullen als volgt: Na artikel 5 wordt een artikel 5bis ingevoegd, lui- dende Artikel 5bis. 1. Het loon van den arbeider wordt niet langer uitbetaald dan tot en met den dag van zijn overlijden. 2. Zoo spoedig mogelijk na het overlijden van den arbeider wordt aan zijne weduwe een bedrag uitge- keerd, gelijkstaande met het 2/ö2 gedeelte van het loon, dat de arbeider over het tijdvak van 3 jaren, vooraf gaande aan den datum van zijn overlijden, genoten heeft. Laat de overledene geen weduwe na, dan geschiedt de uitkeering ten behoeve van de minderjarige wettige of erkende natuurlijke kinderen van den arbeider. Ontbreken ook zoodanige kinderen, dan geschiedt de uitkeering, indien de overledene kostwinner was van ouders, broeders of zusters of meerderjarige kinderen, ten behoeve van deze betrekkingen. 3. Indien de overleden arbeider geen betrekkingen, als bedoeld in het tweede lid, nalaat, kan het daar

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1