41 De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming vart de taak van den Raad dier gemeente; BESLUIT 1°. aan de Verordening op het begraven op de Al- gemeene Begraafplaats, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 Februari 1930, nâ artikel 4 toe te voegen een nieuw artikel 4a, luidende als volgt: Artikel 4a. In grafruimten en grafkelders op de Algemeene be- graafplaats mag uitsluitend worden begraven het stof- felijk overschot van a. personen, die in Heemstede zijn overleden; b. personen, die, hoewel elders overleden, op den dag van het overlijden in het bevolkingsregister van Heemstede waren opgenomen; c. personen, die, hoewel elders overleden en op dat tijdstip elders in het bevolkingsregister opgenomen, in Heemstede zijn geboren; d. de(n)gene, wiens/wier echtgenoot(e) of bloedver- want(e) in den eersten graad aldaar is begraven; e. de(n)gene, op wiens/wier naam na 30 September 1942 een „Eigen graf" of „Huurgraf" wordt uitgegeven, mits hij/zij op het tijdstip van uitgifte van het graf in het bevolkingsregister van Heemstede was opgenomen, alsmede zijn/haar echtgenoot(e) en/of de bloedverwan- ten tot en met den tweeden graad. Degenen, en hun rechtverkrijgenden, die op heden bekend staan als gerechtigden op een „Eigen graf" of „Huurgraf" zijn, zonder het in het vorig lid bepaalde in acht te nemen, bevoegd in de te hunnen name staande graven teraardebestellingen te doen plaats hebben. 2°. te bepalen dat het besluit sub 1° in werking treedt met ingang van 1 October 1942. HEEMSTEDE, 24 September 1942. De Burgemeesjer voornoemd, e Sec

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1