42 AANVRAGE GELDEN VOOR LEERMIDDELEN ST. HENRICUSSCHOOL. De Burgemeester der gemeente Heemstede, ter waar- neming van de taak van den Raad dier gemeente; Gezien de aanvrage, d.d. 28 September 1942, van het R.K. Parochiaal Kerkbestuur van den H. Bavo te Heemstede, om beschikbaarstelling van gelden krachtens artikel 72 der Lageronderwijswet 1920, voor aanschaffing van leerboeken voor de St. Henricusschool u.l.o. aan den Heerenweg; Overwegende, dat de aanvrage is ingediend wegens toename van het aantal leerlingen van het eerste- en tweede leerjaar en van dat hetwelk opgeleid wordt voor het z.g. Middenstandsdiploma; Overwegende, dat de aanvrage aan de gestelde voor- schriften voldoet en dat met inwilliging de normale eischen, aan het geven van lager onderwijs te stellen, niet zullen worden overschreden; Gelet op de bepalingen der Lager-onderwijswet 1920 en op de uitvoeringsvoorschriften van die wet; BESLUIT de aanvrage in te willigen. Heemstede, 7 October 1942. De Burgemeester voornoemd, K 1349

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1