43 3e WIJZIGINO VERORDENING GEMEENTEPOLITIE. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Gelet op de circulaire, dd. 30 September 1942, no. 4455-5, van den Gevolmachtigde voor de Reorganisatie der Nederlandsche politie; de Verordening gemeentepolitie", vastgesteld bij raads- besïuit van 24 April 1941, no. 28, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 6 Januari 1942, no. 6, te wijzigen als volgt: Artikel 7, le lid, wordt gelezen als volgt: 1. Te rekenen van 1 September 1941 wordt aan het actieve personeel beneden den rang van commissaris, alsmede te rekenen van 1 April 1942 aan het admini- stratieve politiepersoneel beneden den rang van com- missaris of de met dezen rang gelijk te stellen rangen, als compensatie voor het derven van een vergoeding voor overwerk en in afwachting van het tot stand komen van een nieuwe algemeene regeling inzake de bezoldiging van het personeel der Nederlandsche politie, een tijdelijke toelage verleend van vijf ten honderd van de bruto-wedde of het bruto-loon." BESLUIT HEEMSTEDE, 7 October 1942. De Burgemeester voornoemd,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 2