44 GENEESKUNDIG SCHOOLTOEZICHT. In de Nederl. Staatscourant van 27 Mei 1942, no. 100, is opgenomen het besluit d.d. 27 Mei 1942, van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Sociale Zaken en Binnenlandsche Zaken, betreffende de organisatie van schoolartsendiensten. Daarin is bepaald, dat eerstgenoemde Secretaris- Generaal het Rijk voor die organisatie indeelt in districten, omvattende een of meer gemeenten en dat deze nadere voorschriften vaststelt omtrent de inrich- ting en de werkzaamheden van de diensten. Het Rijk vergoedt 33y3 van de kosten der school- artsendiensten, die nâ den datum van inwerkingtreding van het besluit (1 October 1942) worden opgericht, alsmede van de kosten, welke voortvloeien uit belang- rijke verbeteringen van op dien datum bestaande diensten. De overige kosten komen ten laste van de gemeenten, voor zoover zij niet uit bijdragen van de provincie of anderen bestreden kunnen worden. Op initiatief van den Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid voor Noordholland heeft een be- spreking plaats gehad met de Burgemeesters van Bloe- mendaal en Zandvoort, om te komen töt een gemeen- schappelijke regeling van het geneeskundig schooltoe- zicht in de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Het resultaat van die bespreking is, dat om- trent het treffen van die regeling overeenstemming is verkregen. De bedoeling is, dat een schoolarts wordt aangesteld, die in dit werk zijn volledige dagtaak vindt. Thans wordt dit toezicht in deze gemeente uitgeoefend door twee artsen, die het werk als nevenfunctie ver- richten. De datum van inwerkingtreding van den nieuwen toestand hangt af van den datum, waarop de te benoe- men schoolarts in functie kan treden. Op dienzelfden dag zal buiten werking kunnen treden de thans in deze gemeente geldende verordening tot regeling van de aanstelling en den werkkring van de schoolartsen bij het lager onderwijs en het bewaarschool onderwijs in deze gemeente. Heemstede, 14 October 1942. Deü

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1