O' Z- 45 VERGOEDING ART. 100 L.O. WET 1920 OVER 1941. Ter verkrijging van de gemeentelijke vergoeding, als bedoeld in art. 100 der Lager-onderwijswet 1920 over het jaar 1941, zijn de volgende verzoeken îngekomen: I. van het R.K. Parochiaal Kerkbestuur van den H. Bavo, voor de door dat Bestuur in stand gehouden: a. St. Augustinusschool, Molenwerfslaan (L.O.) en b. St. Henricusschool, Heerenweg 99 (U.L.O.). U Van het Bestuur der Vereeniging „Bijzondere Pro- testantsche School te Heemstede", voor de door dat Bestuur in stand gehouden Nic. Beetsschool, Bosboom Toussaintlaan 18 (L.O.). Het gemiddeld aantal leerlingen der openbare scholen voor gewoon lager onderwijs heeft over 1940 bedragen als volgt: School aan den Voorweg 208'/3 Crayenesterschool 249 Dreefschool 24o /3 In het jaar 1941, jaar waarover de vergoeding wordt gevraagd, waren aan die scholen werkzaam resp. 6, 6 en 6 of totaal 18 leerkrachten, waarvan over het tijd- vak 1 januari tot en rnet 31 Augustus 1941 in totaal één leerkracht boventallig was. Het gemiddelde aantal leerlingen per leerkracht bedroeg 705 2/3 18 39,203. In 1941 was aan de openbare school voor uitgebreid la°er onderwijs geen boventallige leerkracht werkzaam. Naar genoemde grondslagen is door mij voor elke school, waarvoor een aanvrage om vergoeding is înge- diend nagegaan, of aanspraak op die vergoeding be- staat. Daarbij is gebleken, dat alle genoemde aanvragen öf wel volgens het eerste lid, ôf wel volgens het tweede lid van art. 100 der Lager-onderwijswet 1920 voor inwilliging vatbaar zijn. Op grond van het bovenstaande is door mij het navolgende besluit genomen. Totaal 7052/3 HEEMSTEDE, 2 November 1942. De

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1