46 VERORDENING OP DE HEFFING EENER BELASTING OP DE HONDEN IN DE GEMEENTE HEEMSTEDE. De Burgemeester der gemeente HEEMSTEDE; ter waarneming van de taak van den Gemeenteraad: BESLUIT: vast te stellen de volgende VERORDENING OP DE HEFFING EENER BELASTING OP DE HONDEN IN DE GEMEENTE HEEMSTEDE. Artikel 1 Onder den naam van ..Hondenbelasting" wordt in deze gemeente een belasting geheven op de honden. Artikel 2. Belastingplichtig is ieder, die in het belastingjaar in deze gemeente één of meer honden houdt, onverschillig of hij eigenaar van die(n) hond(en) is. Het hoofd van het gezin wordt geacht houder te zijn van de(n) hond(en), die(n) een lid van dat gezin of een daarbij inwonend persoon houdt. Artikel 3. Het belastingjaar begint 1 Januari en eindigt 31 De- cember. Artikel 4. De belasting, per jaar verschuldigd, bedraagt: A. Voor elke(n) hond, niet vallende onder B, C of D van dit artikel: Bij een inkomen van nihil boven f 2.000. 4.000.— 6.000.— 10.000,— 15 000 20.000.— tot en met f 2.000. - f Onder ,,inkomen" wordt verstaan het door den be- lastingschuldige genoten inkomen over het kalenderjaar, voorafgaand aan het belastingjaar. Het inkomen wordt berekend op dezelfde wijze als voor de Inkomstenbe- lasting. 4.000. 6.000, 10.000, 15.000, 20.000, 7. 9. 10. 12. 15. 20. 25.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1