46 moet binnen dertig dagen na het ontstaan van de reden daartoe schriftelijk worden ingediend. De beslissing wordt zoo spoedig mogelijk genomen en den belang- hebbende medegedeeld. Onjuiste aanslagen kunnen ambtshalve worden her- steld. Is een aanslag te laag opgelegd of ten onrechte ach- terwege gebleven, dan kan deze alsnog tot het juiste bedrag worden opgelegd zoolang sedert het ontstaan der belastingplicht nog geen drie jaren zijn verstreken. Bij het indienen der gemeenterekening zendt de gemeente-ontvanger aan den Burgemeester een staat met toelichting van de posten, welke hij niet heeft kun- nen invorderen en met advies welke posten naar zijn oordeel voor oninvorderbaarverklaring in aanmerking komen. Het besluit, waarbij aanslagen oninvorderbaar wor- den verklaard, ontheft den gemeente-ontvanger van de verplichtinn tot verdere invordering. Het toezicht op de naleving der bepalingen van deze verordening geschiedt door de dienaren van politie en de verder door den Burgemeester aan te wijzen ambte- naren. Deze verordening treedt in werking op 1 Januari 1943; op dien datum vervallen de thans geldende ver- ordeningen op de heffing en invordering eener honden- belasting, met dien verstande dat zij blijven gelden voor de jaren, voorafgaande aan 1 Januari 1943. Aldus vastgesteld door den Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Gemeenteraad, den 4 November 1942. Artikel 13. Artikel 14. Artikel 15. Artikel 16. De Burgemeester, De Sec/etaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 4