47 VERORDENING OP DE HEFFING VAN EEN STRAATBELASTING IN DE GEMEENTE HEEMSTEDE. Artikel 1. In deze gemeente wordt onder den naam van ,,Straat- belasting' een belasting geheven wegens gebouwde eigendommen en daarbij behoorende erven, die aan openbare land- of waterwegen in de gemeente belenden of in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen zijn, als bijdrage in de kosten, ten laste der gemeente komen- de voor aanleg of onderhoud dier land- of waterwegen, voor hun verlichting en voor afvoer van water en vuil. Onder erven, tot de gebouwde eigendommen behoo- rende worden ook verstaan de gronden in de onmiddel- lijke nabijheid van de gebouwde eigendommen liggende en met deze bestemd om gezamenlijk voor hetzelfde doel te worden gebruikt, alsmede de oprijlanen naar de ge- bouwde eigendommen, indien kennelijk blijkt, dat deze lanen met het erf één geheel vormen. Indien verschillende perceelen uitgang hebben op een gezamenlijk erf, dat aan openbare land- of waterwegen belendt, of in de onmiddellijke nabijheid daarvan ge- legen is, dan wordt dit erf geacht te behooren tot elk der perceelen. Artikel 2. Het belastingjaar begint 1 Januari en eindigt 31 De- cember. Artikel 3. Belastingplichtig is hij, die van een eigendom als in art. 1 bedoeld krachtens recht van bezit of eenig ander zakelijk recht het genot heeft. Zijn er ten aanzien van bedoelde eigendommen twee of meer genothebbenden, dan zijn allen hoofdelijk aan- sprakelijk voor het geheele bedrag van den aanslag. Voor zoover de eigendommen in de kadastrale leg- gers voorkomen, wordt als genothebbende aangemerkt hij, die op 1 Januari van het belastingjaar als zoodanig in die leggers is aangewezen, tenzij wordt aangetoond,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1