52 ONDERHANDSCHE VERPACHTING WEILAND WESTZIJDE VRIJHEIDSDREEF. Bij raadsbesluit van 28 November 1939, n°. 99, is met ingang van 1 Januari 1940 voor 3 jaren onderhands verpacht aan Th. van Bakel alhier, het aan de Westzijde van de Vrijheidsdreef gelegen weiland ter gezamenlijke oppervlakte van 5.65.10 H.A., kadastraal bekend gemeente Heemstede, Sectie B nos. 3259, 379 en 3258 (gcd voor een pachtsom van f 350.per jaar Deze Pacht loopt dus op 1 Januari 1943 af. De pachter heeft den wensch te kennen gegeven dit weiland opnieuw weder te mogen pachten. De te verpachten oppervlakte is echter kleiner, omdat een gedeelte moet worden gescheurd en verder een ge- deelte voor den eigen dienst van de gemeente noodig is. De thans te verpachten perceelen zijn groot 4.10.10 H.A. Naar evenredigheid van de geldende pachtsom kan deze voor het nieuwe tijdvak gesteld worden od rond f 250.per jaar. De grondkamer Noordholland heeft een verzoek, om dit weiland voor drie jaren te mogen verpachten, in- gewilligd bij beschikking van 12 November 1942. HEEMSTEDE, 19 November 1942. De Burgemeester van Heemstede, VAN RIESEN. De Secretaris, N. VOS.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 11