De Secretaris De Burgemeester van Heetnstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; BESLUIT onder nader door hem vast te stellen voorwaarden met ingang van 1 Januari 1943 voor den tijd van 3 achtereenvolgende jaren onderhands te verpachten aan Th. van Bakel alhier, het aan de Westzijde van de Vrijheidsdreef gelegen weiland, ter gezamenlijke opper- vlakte van 4.10.10 H.A., kadastraal bekend gemeente Heemstede, Sectie B, nos. 3259 (ged.) en 379, voor een pachtsom van f 250.per jaar HEEMSTEDE, 19 November 1942. De Burgemeester voornoemd,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 12