49 VASTSTELLING VERGOEDING BIJZONDERE SCHOLEN 1941. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Gezien de verzoeken van de besturen van de hierna te noemen bijzondere scholen, om vergoeding van de kosten dier scholen, als bedoeld in artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1941 Overwegende, dat ingevolge artikel 55bis dier wet het bedrag der kosten per leerling voor het openbaar onderwijs bij het vaststellen van de begrooting voor 1941 is bepaald op f 15,95 voor het gewoon- en op f 20,64 voor het uitgebreid lager onderwijs; Overwegende, dat de bijzondere scholen over 1941 een gemiddeld aantal leerlingen hebben gehad als hier- na achter iedere school is vermeld; BESLUIT het bedrag der vergoeding en het bedrag der voor vergoeding in aanmerking komende uitgaven over 1941 vast te stellen als volgt:

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1