50 VASTSTELLING VERGOEDING VAKONDERWIJS 1941. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Gezien de aanvragen van de besturen der hierna te noemen bijzondere scholen, om vergoeding voor vak- onderwijs overeenkomstig artikel lOlô/s der Lager- onderwijswet 1920 over het jaar 1941 Overwegende, dat de vergoeding over het jaar 1941 ten hoogste kan beloopen het bedrag per leerling, dat de gemeente te dezer zake over het jaar 1940 heeft uitgegeven; dat het bedrag per leerling, bedoeld in het eerste lid van art. lOlö/s der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1940 uitgegeven, bij raadsbesluit van 13 Maart 1941, n°. 16, is vastgesteld op f 1,27 voor het gewoon lager onderwijs en op f 9,61 voor het uitgebreid lager onderwijs; dat de vergoeding voorts niet mag overschrijden het bedrag der werkelijk door het bestuur der school gedane uitgaven voor het vakonderwijs dat de bijzondere scholen over 1941 een gemiddeld aantal leerlingen hebben gehad, als hierna achter iedere school is vermeld; BESLUIT de gemeentelijke vergoeding, hierboven bedoeld, over het jaar 1941 vast te stellen als volgt:

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 5