51 VERLENGING TERMIJN ONTRUIMING DER ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONING GLIPPERWEG 106. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Overwegende, dat de termijn voor ontruiming van perceel -Glipperweg n°. 106 bij besluit van 25 No- vember 1941, n°. 76, werd verlengd met een termijn van één jaar, derhalve tot 30 November 1942; Overwegende, dat het den bewoner van genoemd perceel niet gelukt is om binnen den gestelden termijn een passende woning te vinden, terwijl het ook niet te verwachten is dat spoedig een geschikte woning zal worden gevonden; Overwegende, dat geen bezwaar bestaat tegen ver- lenging van den termijn van ontruiming van genoemd perceel den termijn, genoemd in besluit n°. 76 van 25 No- vember 1941, gesteld voor ontruiming van het perceel Glipperweg n°. 106, te verlengen met een termijn van één jaar. BESLUIT HEEMSTEDE, 19 November 1942. De Burgemeester voornoemd, De Seoretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 9