55 BURGERLIJKE STAND. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Gelet op artikel 183 der Gemeentewet; BENOEMT: met ingang van 1 December 1942 tot onbezoldigd ambtenaar van den burgerlijken stand in deze ge- meente, JAKOB HENDRIK VAN RIESEN, wonende te Voorburg. Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan den benoemde, tot akte van aanstelling, aan den Com- missaris der Provincie Noorholland en aan de Arron- dissementsrechtbank te Haarlem HEEMSTEDE, 30 November 1942. De Burgemeester voornoemd

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1