56 16e WIJZIQING ALQEMEENE POLITIEVERORDENINQ. HPIï^Urge!î,eeSoer V/n Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Overwegende, dat het ter voorkoming van brand- auto's^ Jl'î he,lstalle" van door gasgeneratoren gedreven a'smede ter bestrijding van het gevaar van ver- g tiging door ontwijkende generatorgassen, gewenscht is regelen vast te stellen waardoor de genoemde ge- varen worden beperkt; 8 mae ge BESLUIT 1°. nâ artikel 1496 der Algemeene Politieverordening te voegen een nieuw artikel, luidende als volgt: Artikel 14 9c. Het is verboden een garage, pakhuis, magazijn stal of andere lokaiiteit, gelegen beneden een voor béwo- ng bestemde ruimte, te gebruiken voor stailing of berging van een motorrijtuig, dat uitgerust is met een generator, drukvat, ballon of soortgeiijke inTtallatië or het vormen of medevoeren van gasvormige brand- stof voor aandrijving van den motor. van r Burgemeester' te dezen waarneinende de taak ,n hetLirfP',"eeSter en,Wethonders- kan onder door hem in het belang van de veiligheid en gezondheid der bovenbewoners te stellen voorwaarden, ontheffing ver- Ieenen van het bepaalde in het eerste lid. 2 te bepalen, dat het besluit onder 1° genoemd werkmg treedt op den vijftienden dag na dSn waarop het is afgekondigd. Vastgesteid te Heemstede, 7 December 1942, De Burgemeester voornoemd, De Secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1