7 8 Maart 1944. AKTE VAN ONTSLAG. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den raad dier gemeente; Gezien het verzoek, dd. 29 Februari 1944, van C. van Baaren, onderwijzer aan de openbare school voor Uit- gebreid lager onderwijs aan den Bronsteeweg (Bron- steeschool) alhier, om aan hem als zoodanig eervol ontslag te willen verleenen met ingang van 1 Mei 1944, zulks wegens zijne benoeming tot leeraar bij het middelbaar onderwijs te Zaandam; Gelet op het bepaalde ïn artikel 38 der Lager- onderwijswet 1920; aan Cornelis van Baaren, geboren te Watergraafsmeer (thans Amsterdam), den 2 Juli 1904, op zijn verzoek eervol ontslag te verleenen als onderwijzer aan de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs aan den Bronsteeweg (Bronsteeschool) alhier. BESLUIT: HEEMSTEDE, 8 Maart 1944. De Burgemeester voornoemd, K I 319

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1944 | | pagina 1