1 11 Januari 1945. 22e WIJZIGING JAARWEDDEREGELING AMBTEN AREN. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Overwegende, dat het, ten gevolge van de toene- ming der werkzaamheden, verbonden aan de functie van Zuster aan het Gezondheidshuis, billijk wordt ge- acht dat deze functie wordt overgebracht van salaris- klasse II naar salarisklasse III; dat hët verder gewenscht is om naast de functie van Teekenaar bij Openbare Werken de beschikking te hebben over een functie le Teekenaar bij Open- bare Werken, ten einde in staat te zijn den huidigen functionaris tot deze functie te bevorderen te rekenen met ingang van 1 Januari 1945 de Jaar- wedderegeling Ambtenaren, vastgesteld bij raadsbesluit van 30 Juli 1931, no. 50b, laatstelijk gewijzigd bij be- sluit van 14 October 1942, no. 44a, te wijzigen, door in artikel 2 de functie van Zuster aan het Gezondheids- huis over te brengen van salarisklasse II naar salaris- klasse III en door aan salarisklasse VI toe te voegen de functie le Teekenaar bij Openbare Werken. BESLUIT: Heemstede, 11 Januari 1945. De Burgemee K I 349

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1945 | | pagina 1