44 28 Juni 1946. tuecrden een ingrijpenden maatregel, dat voor het ledi- gen van een beerput 5.wordt gevraagd. De Voorzitter wijst er op, dat de grootere woningen beerputten hebben en de kleinere juist niet, zoodat het bezwaar van den heer van der Erf niet zoo groot kan zijn. De heer van der Erf zal, als het zoo is als de Voor- zitter zegt, verder geen bezwaar tegen dit voorstel maken. Het ontwerp-besluit \vordt vervolgens zonder hoof- delijke stemming vastgesteld. IV. Jaarwedden Secretaris en Ontvanger. Het voorstel is opgenomen in de gedrukfe stukken onder volgno. 16. Jaarwedden Secretaris en Ontvanger. Het voorstel wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. V. Tegelbestrating speelplaats Voorwegschool. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 17. Tegelbestrating speelplaats Voorwegschool. De Voorzitter deelt mede, dat de Commissie voor het onderwijs zich, blijkens haar advies, met het ontwerp- besluit kan vereenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VI. Benoeming Gemeente-Ontvanger. De aanbeveling is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 18- Benoeming Gemeente-Ontvanger. De heer Reijnders zegt, dat het in zijn bedoeling ligt een nadere toelichting op de ingediende aanbeveling te vragen, waarom spreker verzoekt in besloten ver- gadering te gaan. Daar dit verzoek voldoende wordt

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1946 | | pagina 11