45 28 Juni 1946. ondersteund, wordt hieraan door den Voorzitter vol- daan. Na heropening der vergadering verzoekt de Voor- zitter de heeren Tel en Verspoor met hem het bureau van stemopneming te willen vormen. Uit de gehouden stemming blijkt, dat op den heer P. G. Tromp, tijdelijk gemeente-ontvanger, 14 en op den heer A. G. Zijlmans, commies le klasse ter secre- tarie 2 stemmen zijn uitgebracht, zoodat de heer Tromp is benoemd. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem- ming wordt vervolgens het voorstel van Burgemeester en Wethouders, om deze benoeming te doen ingaan op 1 Juli 1946, aangenomen. De heer Saarberg verlaat de vergadering. Nadat de heer Tromp ter vergadering is toegelaten, doet de Voorzitter hem mededeeling van zijn benoeming tot Gemeente-Ontvanger. Op diens uitnoodiging legt de heer Tromp in zijn handen vervolgens de vereischte eeden af. De Voorzitter wenscht den heer Tromp namens den Raad geluk met zijn benoeming tot gemeente-ontvanger. Spreker hoopt, dat de heer Tromp zijn betrekking zal waarnemen op een wijze, die een ieder bevrediging zal geven en dat de Raad geen spijt van deze benoeming zal hebben. Met toestemming van den Voorzitter betuigt de heer Tromp zijn hartelijken dank voor het vertrouwen, blij- kens deze benoeming, in hem gesteld. Spreker is zich bewust van de groote verantwoordelijkheid die op zijn schouders rust, maar hij durft deze te aanvaarden. Spre- ker is voor de welwillendheid van Burgemeester en Wethouders om hem voor deze benoeming aan te be- velen zeer erkentelijk. Het verheugt spreker ten zeerste, dat hij in een dergelijke verantwoordelijke positie aan het welzijn van de gemeente mag medewerken.(applaus) De heer Tromp verlaat hierna de vergadering. VII. Begrootingswijzigingen 1945. a. Model D no. 1 tot wijziging van de gemeente-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1946 | | pagina 12