47 28 Juni 1946. k. Idem Electriciteitsbedrijf, aangevende in baten en lasten een verhooging van 110.200. 1. Idem Openbare Werken, aangevende in baten een verhooging van f 206.850.en een verlaging van f 32.000.en in lasten een verhooging van f 179.550. en een verlaging van f 4.700. m. Idem Reinigingsdienst, aangevende in baten een verhooging van f 12.505.en in lasten een verhooging van 13.095.en een verlaging van 590.-. n. Idem Grondbedrijf, aangevende in baten en las- ten een verhooging van 4.018.en in kapitaalsinkom- sten een verhooging van 7500.en in -uitgaven een verhooging van 7.840.en een verlaging van /340.—. o. Idem Reservefonds voor Bijzondere Doeleinden. aangevende in baten een verhooging van 181.100. De ontwerp-besluiten a t/m. o worden zonder be- raadslaging en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. nadat door den Voorzitter is medegedeeld, dat de Fi- nancieele Commissie daarover gunstig heeft geadvi- seerd. VIII. Openbaar voorbereidend onderwijs. Het voorstel met ontwerp-besluit en ontwerp-verorde- ningen is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 19. Openbaar voorbereidend onderwijs. Verordening op het openbaar voorbereidend onderwijs te Heemstede. Verordening op de heffing en invordering van schoolgeld voor het voorbereidend lager onderwijs in de gemeente Heemstede. De Voorzitter deelt mede, dat de Commissie voor he< onderwijs zich met het ontwerp-besluit en ontwerp- verordeningen kan vereenigen. De heer Mr, Pliester heeft het voorstel van Burge- meester en Wethouders met veel belangstelling gelezen. Spreker heeft echter inzake de verordening op het

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1946 | | pagina 14