48 28 Juni 1946. openbaar voorbereidend onderwijs enkele opmerkingen, waarom hij een artikelsgewijze behandeling op prijs zou stellen. Allereerst wil spreker een algemeene opmerking maken. In de vorige vergadering heeft spreker aange- drongen op een tijdelijke oplpssing, \vaarop door den heer van Unen is geantwoord, dat Burgemeester en Wethouders door de door hen gedachte oplossing een voorloopige voorziening treffen. Spreker is van mee- ning, dat als men naar een tijdelijke oplossing zoekt, deze dan zoo goedkoop mogelijk dient te zijn. Hij vraagt zich af of de voorgestelde oplossing dit is. Het is, aldus spreker, ongetwijfeld de bedoeling van Burgemeester en Wethouders, dat het bijzonder kleuteronderwijs zal worden gelijkgesteld met het openbare. Spreker merkt op, dat voor 4 maanden een tekort wordt becijferd van f 2500.-waardoor voor het geheele voorbereidend onderwijs jaarlijks een bedrag van pl.m. 25.000. noodig zal zijn. Spreker grijpt daarom terug naar zijn idee, om de oplossing te zoeken door aan het particulier initiatief met subsidie van de gemeente de voorkeur te geven. Spreker denkt hierbij aan ,,Volksonderwijs of aan een particuliere commissie om met behulp van het gemeentebestuur den tijd, totdat het Riijk deze materie aan zich trekt, te overbruggen. Dan zullen de kosten z.i. zeker lager uitvallen. Nu hebben we alleen bijzonder voorbereidend onderwijs hetwelk heeft te kampen met tekorten, welke echter lang zoo groot niet zijn als die, welke nu zullen ontstaan. Een der oorzaken daarvan ziet spreker in de schoolgeldregeling, die een groote categorie vrijstelt van het betalen van schoolgeld. Het schoolgeld bij het Protestantsch bijzonder onderwijs bedraagt voor alle kinderen minstens f 1.27 per maand. Als hier sprake was van verplicht onderwijs, dan zou het juist zijn om het schoolgeld te heffen naar de draag- kracht van de ouders. Nu het hier echter onverplicht onderwijs geldt, meent spreker, dat men om de kosten te dekken, daar voldoende inkomsten tegenover moet stel- len. Spreker blijft dan ook van meening, dat het beter ware het particulier initiatief te stimuleeren door het geven van subsidie. Ten slotte wijst spreker er op, dat een eenvoudige salarisregeling voor de onderwijskrach- ten de kosten zal drukken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1946 | | pagina 15