49 28 Juni 1946. De heer van Unen, Wethouder, antwoordt, dat inder- tijd door den Raad besloten is tot invoering van open- baar kleuteronderwijs over te gaan. Uit dezen Raad zijn in verband daarmede, stemmen opgegaan, in hoeverre het tegenwoordige gemeentebestuur uitdrukking wenscht te geven aan den wensch van den vorigen Raad. Door Burgemeester en Wethouders zijn daarvoor de noodige stappen gedaan. Omdat Gedeputeerde Sta- ten nog geen kennis hebben kunnen nemen van de be- grooting 1946, hebben Burgemeester en Wethouders gepoogd, zich er van te overtuigen of bij Gedeputeerde Staten tegen deze uitgaven bezwaren bestaan, omdat Gedeputeerde Staten hebben voorgeschreven, dat elk gemeentebestuur voor nieuwe uitgaven hen eerst op de hoogte moet stellen. Gedeputeerde Staten wenschen zich hierover echter niet uit te spreken alvorens de Raad een beslissing heeft genomen over het al dan niet uitvoeren van het raadsbesluit van 6 Januari 1939. Dit is dus anders dan de heer Mr. Pliester meent. Deze wil naast het bestaande kleuteronderwijs nog een ander particulier instituut op neutrale basis, dat zich met neutraal kleuter- onderwijs bezig houat. Als de Raad dus eerst heeft beslist of hij uitvoering wil geven aan het bestaande raadsbesluit, dan komen de voorgestelde verordeningen in behandeling. Bij de kostenkwestie, die door den heer Mr. Pliester is aangesneden, kan men niet zonder meer overgaan to' een vermenigvuldiging van het genoemde bedrag van 2500.Dit bedrag is voorloopig gesteld. Er is nog niet bekend hoeveel leerlingen aan het onderwijs zullen deelnemen, noch in welke groepen zij zullen vallen voor het schoolgeld. Het bedrag van f 2500.moet dan ook geheel als een stelpost beschouwd worden. Spreker betwijfelt of een andere instantie goedkooper zal kunnen exploiteeren dan de gemeente, die dit onder- wijs zal geven in 3 lokalen die er reeds zijn. Dit is toch wel de goedkoopste manier. De inrichting der klassen bestaande uit stoelen en banken, zal elke vereeniging moeten koopen. Dit maakt dus ook geen verschil. De salarieering van het personeel zal nauw aansluitend zijn aan die voor de bijzondere kleuterscholen. Het gebouw, de inrichting en de onderwijskrachten, zullen dus voor

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1946 | | pagina 16