50 28 Juni 1946. geen enkele instelling goedkooper uitvallen dan voor de gemeente. Ten aanzien van de voorgestelde schoolgeldregeling merkt spreker op, dat onlangs door den Raad het school- geld is vastgesteld voor het lager onderwijs. Burge- meester en Wethouders hebben deze verordening voor het schoolgeld voor het voorbereidend onderwijs op den voet gevolgd. Zij hebben het schoolgeld echter lich- telijk lager genomen. Spreker geeft toe, dat Burgemees- ter en Wethouders een klein stapje verder zijn gegaan dan bij het openbaar lager onderwijs, waardoor het schoolgeld voor de kinderen van de arbeidersklasse en kleine burgerij iets goedkooper is. De heer Disselkoen kan instemmen met het voorstel van Burgemeester en Wethouders. Het thans ingedien- de voorstel is een product van een 15-jarige studie van het _gemeentebestuur en Volksonderwijs. Spreker is geschrokken van het betoog van den heer Mr. Pliester. Als één zaak doodgestudeerd is, dan is het het open- baar voorbereidend onderwijs wel. Spreker sluit zich §an bij de door den heer van llnen gemaakte opmer- kingen. Wat door den heer Mr. Pliester is gesugge- reeid is geen openbaar voorbereidend onderwijs. Spreker wijst den heer Mr. Pliester er op, dat de kosten inderdaad niet ver van f 20.000.af zullen blijven. De heer Mr. Pliester vergeet echter, dat daar f 10.000.onder begrepen is als subsidie voor het bij- zonder voorbereidend onderwijs. De ontworpen schoolgeldregeling lijkt nu welergroyaal, maar spreker wijst er op, dat bij een schoolgeldmaat- staf van f 50.een arbeider f 1.per week loonbe lasting betaalt en hoe gauw betaalt men geen gulden per week loonbelasting! Ook de arbeider zal dus school- geld moeten betalen. Bovendien is er geen bepaling in de schoolgeldregeling opgenomen, dat bij 2 of 3 kinde- ren uit hetzelfde gezin een reductie wordt toegepast. Als men deze factoren in oogenschouw neemt, aldus spreker, dan wordt de waardeering voor de voorgestel- de regeling wel even anders. Het meest ontsteld is spreker echter .over de opmer- king van den heer Mr. Pliester ten aanzien van de salarissen voor het onderwijzend personeel. In 1939

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1946 | | pagina 17