51 28 Juni 1946. werd bij het toen genomen raadsbesluit tot het invoeren van openbaar voorbereidend onderwijs tevens bepaald, dat het bijzonder voorbereidend onderwijs met het openbare zou worden gelijkgesteld. Dit is toen niet gedaan alleen om een grootere subsidie aan het bijzon- der onderwijs te geven, maar vooral om eindelijk eens een einde te maken aan den droevigen toestand die ten aanzien van de salarieering van het personeel bestond. Spreker zou het verschrikkelijk vinden als de Raad thans denzelfden weg zou opgaan. Over de grootheid der salarissen is thans nog niet gesproken, doch spreker is er van overtuigd, dat de salarissen niet hoog, doch redelijk zullen zijn. De heer Peeperkorn acht het betoog van den wethou- der juist waar hij zeide ,dat de gebruikmaking van reeds bestaande lokalen, de goedkoopste oplossing zal zijn. Spreker vraagt, of het de bedoeling is, om, als de ex- ploitatiekosten voor het openbaar voorbereidend onder- wijs lager liggen dan die voor het bijzonder onderwijs, de toe te kennen subsidie daarmede in overeenstemming te brengen. De heer van Unen, Wethouder, antwoordt, dat als de Raad besluit tot het invoeren van voorbereidend onderwijs, daaraan is vastgekoppeld een volledige ge- lijkstelling van het bijzonder voorbereidend onderwijs met het openbare. Er zal na aanvaarding van dit voor- stel dienen te worden nagegaan, hoe die gelijkstelling zal moeten komen. Spreker stelt zich voor, deze gelijk- stelling te verkrijgen op basis van de gemiddelde kosten per leerling voor het openbaar voorbereidend onderwijs, waarbij dan ook een gelijkstelling voor het schoolgeld zal moeten komen op dezelfde schaal als de gemeente. De heer Peeperkorn acht hier geen vergelijkbare cen- heden aanwezig. Het bijzonder voorbereidend onderwijs heeft eigen kleuterschoolgebouwen, terwijl de gemeente de lokaliteiten voor het openbaar voorbereidend onder- wijs gratis beschikbaar stelt. De heer van Unen, Wethouder, merkt op, dat het niet de bedoeling is om de subsidieregeling voor het bijzonder voorbereidend onderwijs slechter te maken, doch beter. Voordat we verder gaan, aldus spreker,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1946 | | pagina 18