52 28 Juni 1946. moet deze Raad eerst uitmaken of hij zich op hetzelfde standpunt stelt van den Raad in 1939. De heer Mr. Pliester is op deze zaak ingegaan, omdat hij wilde wijzen op de belangrijke financieele conse- quenties die aan dit voorstel verbonden zijn. Spreker noemt dit een voordeelige regeling voor de bijzondere kleuterscholen als de gelijkstelling van het bijzonder met het openbaar voorbereidend onderwijs komt. Spreker weet, dat de Bijzondere Protestantsche Be- waarschool uit de beschikbare ruimte barst. Binnenkort zal deze school wel om een derde klasse komen. Spreker wil den Raad dan ook alleen de financieele consequen- ties voor oogen stellen. Daarom is' het gewenscht om een zoo goedkoop mogelijke oplossing te zoeken, welke naar sprekers meening door den heer van Unen ge- vonden is. De hee'r van Unen, Wethouder, wijst er nog op, dat bij de vestiging van een kleuterklas in de Voorweg- school op de moeilijkheid werd gestuit, dat daar gebrek was aan een speelplaats voor de kleintjes. Om dit te ondervangen hebben Burgemeester en Wethouders zich gewend tot de Kerkvoogdij van de Ned. Herv. Gemeente, om een gedeelte van den Pastorietuin voor dit doel ter beschikking te stellen. De Kerkvoogdij heeft zich thans bereid verklaard om pl.m. 90 M2 van den tuin gratis tijdelijk ter beschikking te stellen als speel- plaats voor het kleuterklasje. Spreker wil vanaf deze plaats verklaren, dat de geste van de Kerkvoogdij, door het Gemeentebestuur op hoogen prijs wordt gesteld. Het ontwerp-besluit thans door den Voorzitter in stemming gebracht. wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Vervolgens stelt de Voorzitter aan de orde de Ver- ordening op het voorbereidend onderwijs. De heer Mr. Pliester wijst er bij artikel 1 op, dat er hierin van gesproken wordt, dat de leidster van een klas zich over de orde in de school met het hoofd dier school zal moeten verstaan. In art. 16 der Verordening op de heffmg van schoolgeld, wordt ook over het hoofd der school gesproken. Spreker zag gaarne overeenstem-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1946 | | pagina 19