OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede op VRIJDAG 28 JUNI 1946, des namiddags om 8 uur. 34 van den 28 Juni 1946. Voorzitter: de heer Jhr. J. P. W. van Doorn, Burge- meester. Tegenwoordig zijn de heeren: Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink, J. van'den Berge, Dr. E. Brongersma, H. J. W. B. Disselkoen. L. A. Eekhof, J. W. van der Erf, P. H. M. Peeperkorn, Mr. K. A. F. J. Pliester, W. J. Reijnders, J. F. Saarberg, P. G. Tel, A. J. J. Ver- spoor en A. N. Zonneveld, raadsleden en E. J. van Lent, Jhr. A. van de Poll en H. M. van Unen, Wethou- ders. Secretaris: de heer N. Vos,. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruike- lijke wijze. v De Voorzitter deelt mede, dat van de heeren Mr. Stomps, Kamerbeek en Rijkes bericht is ingekomen, dat zij de vergadering niet kunnen bijwonen. De heer Reijnders wordt door het lot aangewezen om bij eventueele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: I. Vaststelling notulen van 25 April 1946. 2. Ingekomen stuken en mededeelingen, waaronder brief van den heer J. van den Berge over behandeling van de gemeente-begrooting voor het jaar 1946. 3- Bepalingen voor den dienst der Gemeente-Reiniging.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1946 | | pagina 1