53 28 Juni 1946. ming tusschen beide artikelen, door in art. 16 in plaats van van ..hoofd der school" te spreken van ,,de leidster der kleuterklasse". Spreker meent, dat aan het hoofd der openbare lagere school geen werkzaamheden voor het voorbereidend onderwijs mogen worden opgedra- 9en- De heer van Unen, Wethouder, antwoordt, dat de bedoeling van art. 1 is, dat de leidster van een in een schoo! gevestigde kleuterklas voeling houdt met het hoord der school inzake de in de school te handhaven orde. Spreker heeft er geen bezwaar tegen, in den aanhef van art. 16 der schoolgeldverordening te spre- ken van ,,de leidster der kleuterklasse" in plaats van „het hoofd der school". Bij art. 2 merkt Mr. Pliester op, dat er nog wel andere doelen zijn die bij het voorbereidend onderwijs worden nagestreefd dan enkel de ontwikkeling der lichamelijke en verstandelijke vermogens, waarbij spreker denkt aan karaktervorming der kinderen. Nochtans heeft spreker geen andere omschrijving kunnen vinden. Voorts stelt spreker voor het woord ,,verstandige" te vervangen door ,,verstandelijke", welk voorstel zonder hoofdelijke stemming wordt aangenomen. Bij art. 5 merkt de heer Mr. Pliester op ,dat in de praktijk de vacanties voor het voorbereidend onderwijs "afwijken van die voor het lager onderwijs, waarom spre- ker verzoekt daar rekening mee te houden. De heer van Unen, Wethouder, stelt daarom voor om in de 2e alinea van art. 5 in plaats van ,,in overeen- stemming" te lezen ,,rekening houdende", welk voorstel zonder hoofdelijke stemming wordt aangenomen. De heer Mr. Pliester vraagt zich bij art. 7 af, of niet te veel wordt toegegeven aan de neiging om benoemin- gen gemakshalve aan Burgemeester en Wethouders over te dragen. Spreker wijst er op, dat het benoemings- recht van den Raad van onderwijzend personeel bij de wet is vastgelegd. Spreker vraagt of er nu een speciale aanleiding is om hiervan voor het voorbereidend onder- wijs af te wijken, nu eenmaal de verordening het systeem der lager onderwijswet volgt. Spreker is er niet voor,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1946 | | pagina 20