35 28 Juni 1946. 4. Jaarwedden'Secretaris en Ontvanger. (16). 5. Tegelbestrating speelplaats Voorwegschool. (17). 6. Benoeming Gemeente-Ontvanger. (18). 7. Begrootingswijzigingen 1945. 8. Openbaar Voorbereidend Onderwijs. (19). 9. Rondvraag. I. Vaststelling van de notulen der vergadering van 25 April 1946. De heer van llnen, Wethouder, verzoekt de 3e alinea op blz. 29 als volgt te lezen: De heer van Unen, Wethouder, zet uiteen, dat de geidgeefster alleen dan de eisch' tot uitgifte van obliga- ties zal stellen, als zij geld noodig heeft en dit alleen door beleening van obligaties te verkrijgen is. De heer Mr. Pliester verzoekt de eerste zin op blz. 22 als volgt te lezen: ,,Spreker heeft voorts vernomen, dat er piannen în overweging zijn, om het kleuteronderwijs van Rijkswege te entameeren." De notulen worden, met inachtneming van de voor- gestelde wijzigingen, zonder hoofdelijke stemming vast- gesteld. II. Ingekomen stukken en mededeelingen. a. Brief van Gedeputeerde Staten dd. 15 Mei 1946 Afd. 3 A, no. 46, waarbij wordt toegezonden een exem- plaar van de door hen gesloten rekening der gemeente, dienstjaar 1943, alsmede exemplaren van de rekeningen der bedrijven. Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt dit stuk voor kennisgeving aange- nomen. b. Brief dd. 14 Juni 1946 van den heer C. Hooger- werf Jzn., waarbij hij ontslag verzoekt als onderwijzer aan de u.lo.-school, met ingang van 1 September 1946. Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1946 | | pagina 2