37 28 Juni 1946. om niet mede te werken aan de instelling van een Nood- raad. Spreker vindt aanleiding om toe te lichten waar- om van dit advies is afgeweken. Dit is gedaan naar aanleiding van een uitgebracht rapport aan den Burge- meester door een ingestelde adviescommissie. Dit rap- port weerspiegelt den inhoud der besprekingen in die commissie aldus: ,,Men rade de leden van het Kiescollege, zoo grondig mogelijk overleg te plegen met hun politieke organisaties en inzake de te benoemen personen voor den tijdelijken raad zooveel mogelijk de continuiteit te bewaren t.o.v. den laatst gekozen raad. De leden dezer commissie mee- nen dit met te meer klem en hoop op goed gevolg te mogen doen, waar zij ook uitvoerig het advies van ge- noemde organisaties hebben ingewonnen. In haar conclusie zegt de commissie, dat allen zich baseerden op de laatste uitslagen der verkiezingen voor den Gemeenteraad en adviseert: ,,de volgende verdeeling van het Kiescollege te aan- vaarden: 18 zetels voor de roomsch-katholieke richting; 18 zetels voor de vrijzinnige richting; 9 zetels voor de sociaal-democratische richting; 9 zetels voor de christelijk historische richting; 3 zetels voor de anti-revolutionnaire richting." Het kiescollege voor den Noodraad zou bestaan uit het drievoud van het te benoemen aantal leden. Uit het rapport blijkt dus, dat zooveel mogelijk tegemoet zou worden gekomen aan de gemaakte bezwaren en dat raen de bestaande verhoudingen zou consolideeren. Hierna bestond er voor spreker geen aanleiding meer niet mede te werken. Intusschen, aldus spreker, is er een intrigeerende wij- ziging gekomen in de bestaande verhoudingen in den Noodraad. Enkele heeren, n.l. 1 C.H., 1 R.K. en 2 V.D.. berichtten, dat zij waren overgegaan tot de Partij van den Arbeid, waardoor met de 3 afgevaardigden der S.D.A.P., deze partij in één slag met 7 afgevaardigden in den Noodraad vertegenwoordigd is. De verhouding ten opzichte van de andere partijen leek spreker niet juist. Toen was er echter nog niets van te zeggen. om- dat mogelijk de verschuiving haar rechtvaardiging zou vinden in den uitslag der te houden verkiezingen. In-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1946 | | pagina 4