38 28 Juni 1946. tusschen hebben de stemmingen voor de 2e Kamer en de Provinciale Staten plaats gevonden. Sprekers be- zwaar is dan ook gegrond op het feit, dat de verhoudin- gen der partijen blijkens de laatste uitslagen, anders zijn dan in dezen Raad tot uitdrukking komen. Volgens deze uitslagen zou de Partij van den Arbeid 4 zetels verkrijgen tegen nu 7; de R.K. 7 tegen nu 5; de Vrij- zinnigen blijven onveranderd; de C.H. 1 tegen nu 2; de A.R. 2 tegen nu 1 en bovendien zou 1 Communist in den Raad komen. Spreker noemt dit een vrij groote verandering, vooral in de groote partijen. Men kan er z.i. nu niet meer van spreken, dat de Noodraad de be- staande verhoudingen in de burgerij weerspiegelt. De begrooting, aldus spreker, is alleen nog maar de commissies gepasseerd en nog niet bij den Raad inge- diend. Nu acht spreker het den tijd, om te voorkomen dat voorstellen in behandeling komen waarvan we nu den inhoud nog niet kennen en van welke het onge- wenscht is dat deze raad daarover beslist, om te beslui- ten de gemeente-begrooting 1946 niet meer te behande- len. Als wel tot behandeling wordt overgegaan, dan kan spreker zich voorstellen, dat de burgerij den indruk krijgt, dat geen beslissingen zijn genomen in den zin van den noodraad, zooals die behoort te zijn samen- gesteld. Intusschen heeft spreker een schrijven ingediend, waarin hij verzoekt, om de behandeling van de begroo- ting 1946 te verschuiven naar den nieuwen Raad. Spre- ker stelt daarom voor, dat de Noodraad er zich over zal uitspreken, dat hij de considerans van sprekers voorstel als juist aanvaardt en Burgemeester en Wethouders mitsdien naar aanleiding daarvan besluiten om de be- grooting 1946 terug te nemen en niet meer aan dezen Raad ter behandeling geven. Dit is dus een principieele uitspraak, waaruit Burgemeester en Wethouders hun conclusie kunnen trekken. De heer Disselkoen heeft met belangstelling naar het beotog van den heer van den Berge geluisterd. Toch heeft deze, spreker niet tot diens zienswijze kunnen overhalen. Op het voorstel zelf ingaande, wil spreker een opmerking maken i.z. het gesprokene door den heer van den Berge over het toetreden van raadsleden tot de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1946 | | pagina 5