39 28 Juni 1946. Partij van den Arbeid. Het heeft spreker gefrappeerd. dat de heer van den Berge daarbij onderscheid maakt tusschen de leden van andere fracties en de leden der voormalige S.D.A.P.. blijkbaar omdat hij toetreding der laatsten als vanzelfsprekend beschouwt. Spreker wil er echter aan herinneren, dat de Partij van den Arbeid is ontstaan uit een fusie van de S.D.A.P. met de V.D. Het is dus vanzelfsprekend te achten, dat deze leden tot de nieuwe partij zijn toegetreden. Wat de andere leden betreft, wil spreker er aan herinneren. dat deze niet namens bepaalde staatkundige partijen in den Noodraad zitting hebben genomen. Elke opmerking over de toe- treding tot een andere partij of het minder correct ver- laten van een partij, wijst spreker dan ook met nadruk af. Spreker heeft zich verbaasd over de meening van den heer van den Berge, dat een vertegenwoordigend lichaam, naar aanleiding van een verkiezingsuitslag, practisch het bijltje er bij zou moeten neerleggen. Zoo lang een vertegenwoordigend lichaam bestaat, aldus spreker, moet het zijn taak vervullen. Nog veel onaan- vaardbaarder acht spreker het, dat een verkiezingsuit- slag voor een ânder vertegenwoordigend lichaam aan- leiding zou geven aan een vertegenwoordigend of be- sturend lichaam om zijn taak neer te leggen. Vroeger werd de verkiezing van den Gemeenteraad in andere jaren gehouden dan die voor de 2e Kamer of Provinciale Staten. Zoo zal het in het vervolg ook weer worden. De verkiezingen voor de Gemeenteraden zullen na dit jaar in 1949 en zoo vervolgens om de 4 jaren worden gehouden. In den gedachtengang van den heer van den Berge doorgeredeneerd zou een aantal gemeenteraden bij een afwijkenden verkiezingsuitslag van de 2e Kamer of Provinciale Staten dan b.v. van 1950-1953 hun taak moeten laten rusten. Deze verkeerde gedachtengang is dan ook voor spreker niet aanvaardbaar. Spreker wil thans nog een practisch bezwaar tegen het voorstel van den heer van den Berge toelichten. De heer van den Berge wil den nieuw te kiezen Raad de taak overlaten, om de begrooting 1946 vast te stellen. Deze nieuwe Raad zal bestaan uit veel nieuwe leden. Deze zullen tijd noodig hebben om zich in deze zaken in te werken. Zij zullen in het begin van deze begroo- ting niets en van een begrooting in het algemeen bitter

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1946 | | pagina 6