OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede 22 Juli 1946. 57 van den op MAANDAG 22 JULI 1946, des namiddags om 2 uur. Voorzitter: de heer Jhr. J. P. W. van Doorn, Burge- meester. Tegenwoordig zijn de heeren: Mr. R, C. Bakhuizen van den Brink, J. van den Berge, Dr. E, Brongersma, H. J. W. B. Disselkoen, L. A. Eekhof, J. W. van der Erf, J. Kamerbeek, P. H. M. Peeperkorn, Mr. K. A. F. J, Pliester, W. J. Reijnders, J. F. Saarberg en A. N. Zon- neveld, raadsleden en E. J. van Lent, Jhr. A. van de Poll en H. M. van Unen, Wethouders. Op een later stijdstip ook de heeren: Mr. B. W. Stomps en P. G. Tel, leden. Secretaris: de heer N. Vos. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruike- lijke wijze. De Voorzitter deelt mede, dat van den heer Ver- spoor bericht is ingekomen, dat- hij verhinderd is de vergadering bij te wonen. De heer Rijkes is zonder kennisgeving afwezig. De heer Eekhof wordt door het lot aangewezen om bij eventueele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. A g e n d a 1. Vaststelling notulen van 28 Juni 1946. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Benoeming onderwijzeres aan de Openbare La- gere School aan den Voorweg (23). 4. Aangaan Geldleening f 150.000.(22).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1946 | | pagina 1