10 27 Januari 1949 X. OVERDRACHT EN AANVAARDING VAN GROND AAN DE GLIPPERWEG. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 8. Overdracht strook grond langs de van Merlenvaart en aanvaarding grond langs de Glipperweg. Het ontwerp-besluit wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XI. BESCHIKBAARSTELLING GOUDEN MEDAILLE VOOR DE WINTER FLORA IN HET KRELAGEHUIS. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 9. Medaille voor tentoonstelling ..Winter Flora". Het ontwerp-besluit wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Xla. VERKOOP BOUWTERREIN VAN HET GROTSTUK. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 10. Verkoop bouwterrein ,,Het Grotstuk". De Voorzitter zegt, om een gelijke opmerking als bij punt 9 gemaakt, te voorkomen, dat het niet mogelijk was hierover het advies van de commissie voor het grondbedrijf in te winnen, omdat eerst in de vergade- ring van burgemeester en wethouders van 26 Januari tot dit voorstel is besloten. De heer Reijnders wijst er echter op, dat in het be- sluit staat vermeld, dat de commissie voor het grond- bedrijf is gehoord. De heer Mr. Bakhuizen van den Brink, wethouder, antwoordt, dat dit alleen de uitwerking van het besluit betreft.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 10