27 Januari 1949 11 De heer Verspoor herinnert er aan, dat in de ver- gadering van Juli j.l. werd besloten tot verkoop van grond van- en grenzend aan het Grotstuk. Het voor. stel had 2 tegenstemmers. Zelf was spreker verhinderd die vergadering bij te wonen, anders waren er drie tegenstemmers geweest. Dat de tegenstemmers niet ge- heel en al ongelijk hadden, blijkt nu toch wel, want ook Gedeputeerde Staten hebben ernstige bezwaren en slechts na heel lang heen en weer praten blijkt, dat ze dan ook uiteindelijk wel zullen zwichten, vooral daar de eer en blijkbaar ook de zaak, gered zal worden door een kleine wijziging. In de grond van de zaak gaat het hier echter niet om een kleine wijziging, doch heeft het bij Gedeputeerde Staten terdege zeer zwaar gezeten, of dit terrein mag opgeofferd worden om de bouw van een twaalftal uni- forme woningen mogelijk te maken. Dat de Schoon- heidscommissie hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, is spreker nog steeds niet duidelijk. Deze zou toch de minimumeis hebben kunnen stellen, dat er onderling enige variatie in het uiterlijk had moeten zijn. Het is spreker nog steeds niet helder, dat burgemees- ter en wethouders, toen gegadigde bij hen kwam voor het bouwen van huizen op gemeenteterrein, zij hem niet verwezen hebben naar de geheel bouwrijpe terreinen die gemeente-eigendom zijn, aan de straten ten Oosten van de Heemsteedse Dreef. Dan had geen cent uit- gegeven behoeven te worden voor de aanleg van nieuwe straten, inclusief riolering en technische leidin- gen. Het materiaal, nu te gebruiken, had elders ge- bruikt kunnen worden. Bovendien vraagt de thans aan te leggen Wakkerkade ook elk volgend jaar weer haar onderhoud aan plantsoenen. Er is indertijd geredeneerd. dat het er boven alles om ging, dat er maar huizen zouden komen. Zeer juist misschien, maar die huizen hadden net zo goed ergens anders kunnen komen, want de liefhebbers was het in lioofdzaak om ,,een huis' te doen. Dat, dank zij de medewerking van burgemeester en wethouders hen door de bouwer thans een ,,vrijstaand huis" kon worden aangeboden, allicht dat zij zulks accepteerden. Maar daar gaat het ook niet tegen. Het gaat er alleen om, dat spreker deze uniforme huizen op dat punt, in die om-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 11