12 27 Januari 1949 geving, niet verantwoord vindt. Ook niet verantwoord tegenover de mensen die in deze omgeving een huis hebben gesticht in de veronderstelling, dat de wel- standseis aan hen gesteld, ook tegenover anderen zou gelden. Reeds is in enkele gevallen daarvan afgeweken, met gevolg dat er enkele wanproducten in de omge- ving staan. Spreker vindt de te bouwen huizen afzon- derlijk appreciabel, maar elk uniform huis hier, hoe ook gegroepeerd, niet toelaatbaar ten opzichte van het geheel. De greep die burgemeester en wethouders dachten te doen bij eventueel verkoop van deze terreinen, om spoedig woningen te krijgen, is z.i. niet gelukkig ge- weest, want nu, een half jaar later, staat er nog geen steen. Hadden aanvragers, die in dezelfde tijd en ook al vroeger, hun bouwplannen hebben ingediend, het bouwvolume toegewezen gekregen, dan waren die hui- zen al bijna voltooid geweest, indien ze aan reeds aan- gelegde straten waren gebouwd. In verband met deze gang van zaken zou spreker bovendien willen viagen of de bouw van de 12 wonin- gen al vaststaat. Hij meent te weten, dat pas voor 5 per- celen bouwvolume is toegestaan. Spreker vraagt of dit nog van het bouwvolume voor 1948 is. Waar vandaan moet dan de rest komen. Van 1949? Indien spreker het goed gelezen heeft, mag Heemstede in dit jaar 21 wo- ningen bouwen, zodat, als de te bouwen gemeente- woningen aan de Javalaan hier onder vallen, er niet veel meer te verdelen overblijft. En als er overblijft, meent spreker, dat Wederopbouw eist, dat eerst nog woningen aan de beurt komen van kleiner inhoud dan de aan het Grotstuk geprojecteerde. Hiermede meent spreker duidelijk gemaakt te hebben waarom hij zijn stem niet aan het voorstel kan geven, het zelfs zou toejuichen indien de raad, gezien de situatie thans, het gehele plan zou verwerpen. Tenslotte wijst spreker er nog op, dat 4 woningen zijn bestemd voor Heemstedenaren. 4 voor niet-inwo- ners van de gemeente, terwijl er 4 nog geen bestemming hebben. Spreker hoopt, dat het de bedoeling van bur- gemeester en wethouder is, bij deze woningen ook de maatstaf aan te leggen van 1 2, d.w.z. 1 woning ter beschikking van de bouwer tegen 2 ter beschikking van de gemeente.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 12