27 Januari 1949 13 De heer Dr. Brongersma kan zich geheel bij het ge- sprokene door de heer Verspoor aansluiten. Spreker stelt voor de onderdelen a en b van het ontwerp-besluit afzonderlijk te behandelen. Spreker is gaarne voor het onderdeel a, doch tegen het onderdeel b. De Voorzifter wijst er op, dat over het voorstel als zodanig, reeds is beslist, waarop de raad niet terug dient te komen. Het is niet gebruikelijk bij een voorstel tot wijziging van een genomen raadsbesluit, tegen het eerste besluit te protesteren. Bij de eerste behandeling is de zaak door de tegenstanders van alle kanten be- licht en het voorstel is niet zonder meer aanvaard. Naar aanleiding van door Gedeputeerde Staten ge- opperde bezwaren is een bespreking aangevraagd, waarbij bleek, dat er een misverstand in het spel was, omdat Gedeputeerde Staten meenden, dat in het Grot- stuk arbeiderswoningen zouden worden gebouwd. Blijk. baar waren Gedeputeerde Staten niet goed ingelicht. Aan de hand van de tekening konden de bezwaren wor. den teniet gedaan. Ook de Planologische Dienst kon ter plaatse overtuigd worden van de aantrekkelijkheid van het plan. Het aanwijzen van een ander bouwterrein, zoals door de heer Verspoor bepleit, kan niet in aanmerking komen. omdat de ontworpen woningen een bepaald bouwterrein nodig hebben, zoals indertijd ook is aan- genomen voor het niet-doorgegane plan om Oosten- rijkse woningen te bouwen. Ten Oosten van de Heem- steedse Dreef horen deze woningen niet. Bovendien geldt voor dit plan, dat 5 woningen niet van het toegestane bouwvolume afgaan, maar toege- kend worden uit het surplus bouwvolume 1948. Het plan is zo aantrekkelijk omdat hier 2000 M3 bouw- volume cadeau wordt verkregen. Als de woningen vol- tooid zijn, kunnen 18 20 gezinnen aan betere woon- ruimte geholpen worden. Deze woningen zijn uitstekend geschikt voor bewoners van meer gevorderde leeftijd en een klein gezin vormende. Doordat in dergelijke gezinnen, nu nog een groot huis bewonende, de kinde- ren door huwelijk of anderszins het ouderlijk huis ver- laten hebben, komen een aantal grotere woningen vrij, v/aardoor mogelijk 20 gezinnen aan een geschiktere woning kunnen komen. Door de verkeerde voorlich-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 13