14 27 Januari 1949 ting is dit plan door Gedeputeerde Staten opgehouden, waardoor niet tot bouwen kon worden overgegaan. Nu dient dit echter spoedig te gebeuren. De mening van de heer Verspoor, dat in 1949 21 woningen mogen worden gebouwd, is niet juist. Dit aantal bedraagt 35 plus 21 woningen uit een eventueel overschot. Meer- malen is reeds in de raad aangedrongen om ook aan particulieren gelegenheid tot bouwen te bieden en niet alleen woningen te bouwen die later onder beheer van een woningvereniging komen. Ten aanzien van de verhouding 1 2 kan de heer Verspoor gerust zijn. Wat de aangevoerde eenzijdigheid van de woningen betreft, ziet spreker op de tekening wel degelijk onder- linge verschillen, terwijl ook de rooilijn niet gelijk is. Spreker is van mening, dat burgemeester en wethou- ders hier een succes geboekt hebben en dringt, in het belang van de volkshuisvesting aan op aanneming van het voorstel. De heer Reijnders is het de laatste tijd opgevallen, dat ambtenaren anders doen dan de colleges willen die besturen, hetgeen vooral bij de Wederopbouw het geval schijnt te zijn. Als de heer Verspoor zegt, dat er nu nog geen steen van de woningen staat, dan wil spreker er op wijzen, dat dit niet de schuld van burgemeester en wethouders is, maar van de ambtelijke instanties. De heer Dr. Brongersma vraagt of hij het goed be- grijpt, dat, als het voorstel verworpen zou worden, dan een bouwvolume voor 5 woningen verloren zou gaan. Hij acht dit voor het bepalen van zijn stem van groot gewicht. De Voorzitter antwoordt bevestigend. Als dit plan niet doorgaat, kan daar geen ander plan voor in de plaats gesteld worden, omdat men aan een bepaald tijdslimiet gebonden is, terwijl er nu reeds tijdnood is. De heer Dr. Brongersma zal op grond van deze over- weging, verder geen bezwaar tegen het voorstel maken. Hoewel de heer Mr. van Wijk, als hij bij de behande- lmg van.het eerste voorstel tegenwoordig was geweest, U ll.HR MB tt-UBi Ji jÊtâSMMT

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 14