27 Januari 1949 15 tegengestemd zou hebben. is hij toch van mening, dat niet tweemaai over dezelfde zaak moet worden gedis- cussieerd. Op grond van het dreigend verlies van bouw- volume, verklaart spreker zich voor het voorstel. De heer Verspoor is door het antwoord van de wet- houder niet bevredigd. De zaak is zo, dat eerst gevraagd is om een bepaald type woningen in het Grotstuk te mogen bouwen. Toen dit werd toegezegd, is men con- necties gaan opzoeken. Uiteraard zijn verschillende mensen daar blij mee geweest, omdat voor hen alleen gold een woning te hebben. Spreker hoopt, dat ook de nodige opschuiving zal komen. Hij voelt wel, dat hij zwichten moet, omdat hij het verlies van bouwvolume voor 5 woningen niet op zijn verantwoording durft te nemen. De onderdelen a en b van het ontwerp-besluit wor- den vervolgens zonder hoofdelijke stemming vastge- steld. Xlb. HERZIENING UITBREIDINGSPLAN. Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 11. Uitbreidingsplan. Het ontwerp-besluit wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XIc. AANVULLEND CREDIET VOOR VERBOUW RAADHUIS. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 12. Aanvullend crediet voor uitbreiding archief van het Raadhuis. De heer Brink vraagt, of, nu bij de aanbesteding is gebleken, dat het verleende crediet te kort is. dit ver- schil niet gevonden kan worden door wijziging te bren- gen in de toepassing van de te gebruiken materialen. De heer Zegwaart vraagt, of er bijzondere tegen- vallers zijn waardoor het verschil is ontstaan.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 15