16 27 Januari 1949 De heer Mr. van Wijk bepleit in het algemeen, dat de ramingen van de uit te voeren werken niet bekend worden, zodat de inschrijvers zich daarop niet kunnen baseren, Dit zegt spreker niet alleen met het oog op dit werk. De Voorzitter zegt in antwoord op het gesprokene door de heer Brink, dat reeds wijziging in de aan te wenden materialen is gebracht. Het verschil dat oor- spronkelijk 2000.bedroeg, iÄ daardoor tot 1400. teruggebracht, zodat al 600.is gevonden. Meer is daar niet uit te halen. Naar aanleiding van de vraag van de heer Zeg- waart, wijst spreker er op, dat een zuinige begroting was opgezet, terwijl enige stelposten waren tegen- gevallen. De heer Mr. van Wijk beantwoordende, zegt spreker, dat het aantäl inschrijvingen voor dit werk 13 bedroeg, terwijl de inschrijfsom varieerde van 7000.tot 11.000.Een onderling verschil dus van 30 De stenen voor dit object zijn door de gemeente zelf ge- kocht, omdat zij moeilijk te krijgen zijn. Zo staan er ook erikele stelposten in het bestek voor de centrale verwarming en een ijzeren branddeur. Gisteren, aldus spreker, heeft nog een andere aan- besteding plaats gehad, waarbij de inschrijfsommen liepen van 16.500.tot 35.000.bewijs, dat de inschrijvers zich niet hebben gebaseerd op de begroting. Inschrijvers zijn uiteraard bekend met het crediet dat door de raad voor een werk wordt gevoteerd. In de begroting voor dit werk is natuurlijk ook op- genomen een post voor toezicht, tekenloon door open- bare werken, waardoor het heel moeilijk voor de in- schrijvers is om met ,de begrbting rekening te houden. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoof- delijke stemming vastgesteld. XII. RONDVRAAG. De heer de Ronde zegt, dat de heer Ir. Nieuwenhuijs, destijds in zijn gehouden lezing, er reeds op heeft ge- wezen, hoe gevaarlijk het is om autobussen te over- belasten. Spreker reist 2 maal per dag met de bus en heeft moeten constateren, dat de bussen steeds over-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 16