27 Januari 1949 17 belast zijn, ondanks dat de N.Z.H.V.M. heeft toege- zegd te zullen zorgen voor voldoende vervoergelegen- heid. Spreker heeft meermalen gevreesd dat de bus bij koersverandering zou kapseizen. Deze toestanden noemt spreker hoogst gevaarlijk. Bovendien is het hem opgevallen, dat 's morgens de reizigers aan de halte Koediefslaan door volle bussen gedupeerd worden. Dit is natuurlijk in de schilders- buurt ook zo. Daar zijn de passagiers verplicht dikwijls te gaan lopen. Spreker verzoekt burgemeester en wet- houders bij de N.Z.H.V.M. er op aan te dringen dat voldoende bussen worden ingezet, zodat de gevaarlijke overbelasting wordt vermeden en de passagiers geen bussen voorbij behoeven te laten gaan, Ook dringt spreker aan op toezicht van politiezijde op het over- belasten van de bussen. Spreker zegt dit niet om de wachtende reizigers nog meer te duperen, doch alleen om gedaan te krijgen dat de N.Z.H.V.M. meer mate- riaal zal laten rijden. De Voorzitter antwoordt, dat het busprobleem de volle aandacht van burgemeester en wethouders heeft. We maken nu echter de kinderziekten van de bus mee. Indien de bussen niet overbelast worden zullen nog veel meer mensen moeten blijven wachten op de volgen- de bus. Het gevaar van kapseizen kan spreker niet onderschrijven. Hoewel ook spreker het volproppen van de bussen ongewenst voorkomt, meent hij toch dat de verdere exploitatie nog even moet worden aange- zien. Burgemeester en wethouders hebben dit niet in de hand. Zij zullen een en ander nog eens onder de aandacht van de N.Z.H.V.M. brengen. De heer Dr. Brongersma wil ter afwisseling eens een lofzang laten horen. Spreker wil namelijk zijn waar- dering uitspreken voor het tempo en de wijze van uit- voering betreffende het bestratingswerk Wipperplein/ Cruquiusweg. De Voorzitter is daar dankbaar voor en zal deze lof aan de dienst van Openbare Werken overbrengen, De heer Verspoor verzoekt burgemeester en wethou- ders bij de bespreking met de N.Z.H.V.M. ook de aan- dacht te vestigen op de afvoer van het publiek bij de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 17