18 27 Januari 1949 voetbalwedstrijden in het sportpark. Bij de tramexploi- tatie waren de bezoekers om 4.15 uur allen vervoerd, terwijl door hem geconstateerd is, dat dit nu eerst om tien minuten voor vijf het geval is. De eerste maal dat de bussen dit vervoer verzorgden, ging alles zeer vlot. Nu is dit niet meer het geval. Voorts vraagt spreker of er kans is, dat dit voorjaar de brug in de Vrijheidsdreef nog gereed komt, De Voorzitter antwoordt, dat de eerste klacht spre- ker bekend is. Hierop is reeds van de zijde van het gemeentebestuur de aandacht van de N.Z.H.V.M. ge- vestigd. De minder vlotte afvoer van het publiek werd toen geweten aan griep onder het personeel, terwijl ook werd aangevoerd, dat het personeel op Zondag zoveel mogelijk vrij moet zijn. Burgemeester en wet- houders zullen hiervoor nogmaals de aandacht van de N.Z.H.V.M. vragen. Ten aanzien van de tweede vraag merkt spreker op, dat de heer Verspoor blijkbaar de situatie ter plaatse niet heeft opgenomen. Als hij langs de brug gelopen was, dan zou hij gezien hebben, dat de hekken op de bruggen geplaatst zijn. Verwacht mag worden dat de brug nu binnenkort gereed komt. Dé heer Zegwaart zegt, dat hij Zondag vôôr 14 dagen, 37 minuten aan de halte Raadhuisplein gestaan heeft, voördat daar een bus stopte. Ditzelfde geldt na- tuurlijk ook voor volgende halten. Een auto zag kans om daar enige malen een vrachtje op te halen. Over- eenkomstig de raad van burgemeester en wethouders heeft spreker zich met deze klacht tot de N.Z.H.V.M. gewend, waarop spreker echter geen bevredigend ant- woord heeft gekregen. Spreker vraagt voor deze zaak nog eens extra de aandacht van burgemeester en wet- houders, omdat hij van mening is, dat er alles op gezet dient te worden om de reizigers zo vlot mogelijk te vervoeren, ook als er voetbalwedstrijden geweest zijn. De heer Disselkoen, wethouder, zegt, dat de Zon- dagssport en de Zondagsrust moeilijk met elkaar zijn te combineren. De heer Zegwaart wijst er op, dat de directie van de N.Z.H.V.M. deze stelling ook in haar antwoord aan

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 18