27 Januari 1949 19 spreker heeft ontwikkeld. Spreker is echter van mening, dat bij een instelling ten algemene nutte, ook Zondags gewerkt zal moeten worden. Het personeel is volgens zijn mening, bij het aanvaarden van een betrekking bij een dergelijke instelling, van deze noodzaak op de hoogte, waarom het z.i. niet aangaat te eisen om des Zondags vrij te zijn. Spreker is van oordeel, dat in overleg met het personeel deze zaak wel te regelen zal zijn. Dit is z.i. een kwestie van roostertechniek. De heer Beelen wijst op de vastgestelde prijzen op ae lijn HaarlemLeiden, die naar zijn mening nergens op lijken. Zo wordt voor een weekkaart Hillegom Rijnstraat f 1.10 gevraagd, een bedrag waarvoor men met de tram een weekkaart HillegomHeemstede had, terwijl een weekkaart HillegomKerklaan f 2.20 kost. Spreker is van mening, dat zij die in Heemstede een werkkring hebben, hetzij in bedrijven of in de huis- houding, hiervan de dupe zijn. De heer Reijnders dacht. dat de reiskosten door de patroon werden betaald. De heer Beelen verzoekt burgemeester en wethouders zich in verbinding te stellen met de Prijsbeheersing, die deze tarieven heeft goedgekeurd. De heer Mr. Zeelenberg noemt het dwaasheid, dat de bewoners van de Rijnstraat op de lijn Haarlem Leiden voor een rit naar Haarlem belangrijk meer moe- ten betalen dan zij die van lijn 1 of 2 gebruik maken. Bovendien zijn er op dat traject geen 10-ritten kaarten ingevoerd, Voor de goedkoopte zijn de bewoners van de Rijnstraat verplicht van de stadsbus gebruik te maken. hetgeen toch niet de bedoeling is na de pogingen om de Rivierenbuurt uit haar isolement te verlossen. Spreker verzoekt ook dit onder de aandacht van de N.Z.H.V.M. te brengen. De Voorzitter antwoordt, dat burgemeester en wet- houders dit reeds hebben gedaan, maar daarop een afwijzende beschikking hebben ontvangen. In een be- spreking met de heer Jurrissen zullen burgemeester en wethouders alle grieven nog eens naar voren brengen. De heer Ir. Kooijmans verzoekt, in verband met de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 19