OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede op DONDERDAG, 27 JANUARl 1949, des namiddags om 4 uur. 27 Januari 1949 1 van de Voorzitter, de heer E. J. van Lent, waarnemend burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: Mevr. J, van Nispen- van Wely en de heren J. C. A. Beelen, O. A. Brink, Dr. E. Brongersma, A. C. Hopstaken, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Jhr. A. van de Poll, W. J. Reijn- ders, O. de Ronde, Th. J. H. Verhoeven, A. J. J. Ver- spoor. Mr. O. H. van Wijk, G. J. Willemse, Mr. J. H. G. Zeelenberg, P. Zegwaart en de wethouders Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink en H. J. W. B. Dissel- koen. Secretaris: de heer N, Vos. De Voorzitter opent de ver^adering op de gebrui- kelijke wijze. Mevr. van Nispen-van Wely wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst haar stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling notulen van de raadsvergadering van 23 December 1948. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Bijdragen wethouders voor hun pensioenaanspra- ken 1 4. Wijziging regeling toekennen vergoeding in ver- plaatsingskosten aan onderwijzers aan openbare en bijzondere lagere scholen (2). 5. Aankoop 3 houten loodsen (3).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 1