2 27 Januari 1949 6. Cursussen in eenvoudige huishoudkunde (4). 7. Beschikbaarstelling van gelden voor aanschaffing leermiddelen St, fdenricusschool (5). 8. Crediet voor uitbreiding van het Electriciteitsbe- drijf (6). 9. Verkoop terrein aan de Wagnerkade (7), 10. Overdracht en aanvaarding van grond aan de Glipperweg (8). 11. Beschikbaarstelling gouden medaille voor de Win- ter Flora in het Krelagehuis (9). lla. Verkoop bouwterrein van het Grotstuk (10). I lb. Herziening uitbreidingsplan (11). II c. Aanvullend crediet voor verbouw Raadhuis. 12. Rondvraag. De Voorzitter spreekt de navolgende rede uit: ..Alvorens met de afwerking van de agenda te be- ginnen, zij het mij vergund, met een enkel woord af- scheid te nemen van een tweetal personen, die grote verdiensten voor onze gemeente verworven hebben en die ons in de laatste weken op hoge leeftijd door de dood zijn ontvallen. Dit betreft in de eerste plaats de bekende Bouwmees- ter Ir. Jos. Th. J. Cuypers, die van 1908-1940 is belast geweest met de samenstelling en uitwerking van het uitbreidingsplan dezer gemeente, terwijl hij ook lange jaren deel uitmaakte van de Schoonheidscommissie, waardoor hij een belangrijk aandeel in het aesthetisch aanzien van de gemeente heeft gehad. Ook als Archi- tect was Ir. Cuypers voor ons geen onbekende. Als een der architecten van het Raadhuis en als architect van de Kerk aan het Valkenburgerplein, heeft hij ons een paar monumenten nagelaten waarvoor wij hem dankbaar mogen zijn. Ook in de omgang was Ir. Cuypers een buitenge- woon prettig en hoogstaand mens, wiens nagedachtenis bij ons in hoge eer zal blijven voortleven.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 2