27 Januari 1949 3 De tweede persoon die dezer dagen is overleden, was een hooggeacht inwoonster onzer gemeente, name- lijk Mevr. R. C. A. de Voogt-de Vogel. Mevr. de Voogt heeft in 1923 zitting in onze ge- meenteraad genomen, welk mandaat in 1927 werd ver- nieuwd. In deze functie toonde zij bijzondere belang- stelling voor sociale vraagstukken, voor de belangen van de vrouw en voor vraagstukken van volksopvoe- ding en huisvesting. Ook buiten dit college heeft Mevr. de Voogt zich op velerlei gebied bewogen. Ik noem hier de Vereniging voor School- en Werktuinen, de Vereniging voor Kin- derverzorging en Opvoeding en de Volksbond tegen Drankmisbruik, terwijl zij ook op charitatief gebied haar sporen verdiend heeft. Wij zullen met waardering en dankbaarheid de na- gedachtenis van Mevr. de Voogt herdenken. Zij rusten in vrede. I. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE RAADSVERGADERING VAN 23 DECEMBER 1948. De notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. II. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDE- DELINGEN. a. Brief van Gedeputeerde Staten dd. 12 Januari 1949, afd. 3B no. 44, waarbij wordt toegezonden een afschrift van een uittreksel uit het K.B. van 23 Decem- ber 1948, no. 59, houdende goedkeuring van het raads- besluit van 25 November 1948, no. 123 ,,Aanvulling legesverordening". b. Brief van Gedeputeerde Staten dd. 29 December 1948, afd. 4, no. 44, waarbij wordt toegezonden een afschrift van het K.B. van 14 December 1948, no. 20, houdende intrekking van het raadsbesluit van 14 Augustus 1947, no. 49, tot toekenning van een gratifi- catie aan de gemeente-ambtenaren, wier wedde het in het besluit van de raad van 14 Augustus 1947, no. 46, genoemde grensbedrag overschrijdt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 3