4 27 Januari 1949 c. Brief van Gedeputeerde Staten dd. 12 Januari 1949. afd. 4, no. 177, houdende mededeling, dat het besluit van de raad van 23 December 1948, no. 130, ..Wijziging groepsindeling gemeente-werklieden voor kennisgeving is aangenomen. d. Verslag van de opneming van kas en boeken bij de boekhouder voor openbare werken en gemeentereini- ging, dd. 13 December 1948, waaruit blijkt, dat kas en boeken met elkander in overeenstemming zijn. e. Idem bij de gemeente-ontvanger, dd. 15 Decem- ber 1948, waaruit blijkt, dat kas en boeken met elkan- der in overeenstemming zijn. f. Idem bij de boekhouder van het gas-, duinwater- en electriciteitsbedrijfdd. 13 December 1948, waaruit blijkt, dat kas en boeken met elkander in overeenstem- ming zijn. g. Idem bij de boekhouder van het gro.ndbedrijf, dd. 15 December 1948, waaruit blijkt, dat kas en boeken met elkander in overeenstemming zijn. h. Verslag van de contrôle op de boekhouding van het reservefonds voor bijzondere doeleinden, dd. 15 December 1948. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders worden de stukken genoemd onder a tot en met h voor kennisgeving aangenomen. Vervolgens stelt de Voorzitter aan de orde het ver- zoek van Joh. de Bonte, om op grond van artikel 13 der lager onderwijswet 1920, voor zijn zoon Hans de Bonte, geb. 5 Maart 1940, leerling van de school van de Gereformeerde Gemeente te Lisse, een tegemoet- koming in de aan het schoolbezoek verbonden vervoer- kosten te verlenen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten het ver- zoek in te willigen onder toekenning van een vergoe- ding van f 0.80 per week, ingaande 10 Januari 1949. III BIJDRAGEN WETHOUDERS VOOR HUN PENSIOENAANSPRAKEN. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 4